කොළඹ – නුවර ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වෙයි

කොළඹ – මහනුවර මාර්ගය කඩවත පොලීසිය ආසන්නයේ ඇති ඉන්ධන පිරවුම් හල අසලින් අවහිර කර තිබේ. ඒ,…