වරාය නගර සාගර කලාපයට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කළොත් දඬුවම්

පසුගිය දින කිහිපය තුළ කොළඹ වරාය නගරය නැරඹීමට විශාල පිරිසක් පැමිණි අතර එම සාගර කලාපය ආශ්‍රිතව…

වරාය නගරයේ බිම් කොටස් 20ක් ඩොලර් බිලියන 5කට අලෙවි කිරීමට සැලසුම්

කොළඹ වරාය නගරය (පෝට් සිටි) වෙනුවෙන් ගොඩකරන ලද භූමියේ බිම් කැබලි 20ක් අලෙවි කර ඇමෙරිකානු ඩොලර්…