වරාය නගරය තුල ජායාරූප ගන්න අය කරන ගාස්තු නිවේදනය කරයි

කොළඹ වරාය නගරයේ ඡායාරූප ගැනීමට සහ වීඩියෝ කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙමින් ඒ සඳහා වන ගාස්තු කොළඹ වරාය…