තවත් ආයතන 4ක් කෝප් කමිටුවට කැදවයි

පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) සහ රජයේ ගිණුම් පිළිබද කාරක සභාව (කෝපා කමිටුව)…

කෝප් කමිටුවෙන් ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට කැඳවීමක්

ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පෙබරවාරි 11 වැනිදා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට (කෝප්) කැඳවීමට තීරණය කර…