කෝවිඩ්-19 සහ ‘face blindness’ රෝගී තත්ත්වය අතර සම්බන්ධයක් හෙළිවෙයි

Prosopagnosia හෙවත් මුහුණු හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වීමේ රෝගය සමග COVID-19 සම්බන්ධයක් ඇති බව ඇමෙරිකාවේ Dartmouth විද්‍යාලයේ…