දාරළුවේ දුර්ලභ ගස ඛේරෙයි / අධිවේගයටත් විසදුමක් ලැඛෙයි

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකරන වැඩබිමේ දාරළුව ප්‍රදේශයේ දී හමුවූ කෲඩියා සිලනිකා ශාඛය ඉවත් නොකර එය දෙපසින්…