විදුලිබල මණ්ඩලය හා ඛණිජතෙල් සංස්ථාව ප්‍රතිව්‍යූහකරණය ඉක්මන් කරයි

විදුලිබල මණ්ඩලය හා ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කඩිනම් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. එහි ඇතැම් ප්‍රතිසංස්කරණ…