ඛණිජ වැලි අපනයනය කිරීමේදී අඩුවෙන් ඉල්ලූ සමාගමකට ටෙන්ඩරය දීලා / කෝප් වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ඛණිජ වැලි මෙට්‍රික්ටොන් 85,000ක් අපනයනය කිරීමේදී වැඩිම ඉල්ලුමක් සහිත ටෙන්ඩරයට ලබා නොදී ටොන් එකක් ඩොලර් 20ක්…