අද රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල පහළට

අද රාත්‍රී 10.00 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉන්ධන මිල පහත දැමීමට ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව පියවර ගෙන තිබෙනවා.…