ඛනිජ තෙල් ඇමතිගෙන් CID යට පැමිණිල්ලක්

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සහ ලංකා ඛනිජ තෙල් තොග ගබඩා පර්යන්ත සංකීර්ණයේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සොයා…