සහන හිමි නොවුණොත් ඉන්ධන මිල ඉහළට – ඇමති ගම්මන්පිල

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට අපේක්ෂා කරන සහන හිමි නොවුණහොත් ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීමට සිදුවනු ඇති බව ,…