පුල්මුඩේ ඇතුළු ඛනිජ වැලි නිධි ව්‍යාපෘතියකට චීනය සමග සාකච්ජා

අමරිකානු ඩොලර් මිලියන 310ක (රුපියල් කෝටි 6045ක) ඛනිජ වැලි ව්‍යාපෘතියක් සම්බන්ධයෙන් චීනය සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින…