පාස්පෝට් සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම අද නවතී

එක්දින සහ සාමාන්‍ය සේවා ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්පත් භාරගැනීමේ කටයුතු අද (05) දිනයේ සිදුනොකරන බව ආගමන විගමන…