ගර්භනී මව්වරුන් සේවයට කැඳවීමේ නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් -සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

ගර්භණී මව්වරුන් සේවයට කැඳවීම පිණිස අවශ්‍ය කරන නව මාර්ගෝපදේශන මාලාවක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය…