ගල්අඟුරු අර්බුදය උග්‍රවෙයි – නොරොච්චෝලෙත් ඇණහිටින ලකුණු

නොරොච්චෝල විදුලි බලාගාරයේ ජනන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ගල්අඟුරු මිලදී ගැනීමට ප්‍රමාණවත් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මේ වනතෙක් ලැබී…