ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගල් අඟුරු තහනමේ වාසිය ඉන්දියාවට

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගල් අඟුරු ආනයනය චීනය විසින් තහනම් කිරීමේ වාසිය ඉන්දියාව සහ ඉන්දුනීසියාව වෙත යොමුව ඇති බව…