ලංකාවෙන් අතුරුදහන් වූ ගවරා ලංකාවට යලි ගෙන ඒමට සැලසුම්

රාජසිංහ රජ සමයේ එනම් 17 වැනි සියවසේ දී මෙරටින් වඳ වී ගොස් ඇති ගවරා ශ්‍රී ලංකාවේ…