ග්‍රාම නිලධාරීන් හෙට(04) ලෙඩවෙයි

රට ස්ථාවර කරන ලෙස ඉල්ලමින් සියලුම ග්‍රාම නිලධාරීන් හෙට (04 වැනිදා) දින අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ…