ඉන්දියාව ලංකාව තවත් අමාරුවේ දානවා / හිටපු විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ

ඉන්දියාව ණය ලබා දෙන්නේ සද්භාවයකින් තොරව බවත් ශ්‍රී ලංකාවට ලොකුම හානියක් කරන රටක් ලෙස ඉන්දියාව දැක්විය…