ඉන්ධන පිරවුම්හලක ඇති වූ ගැටුමකින් එක් අයෙකු ජීවිතක්ෂයට

ගාල්ල වරාය පොලිස් වසමේ ලාෆ් ඉන්ධන පිරවුම්හලෙන් ඉන්ධන ලබාගැනීමට පැමිණි දෙපිරිසක් අතර ඇති වූ ගැටුමකින් එක්…