ගාසා ආධාර වැඩි කරන්න – කමලා ඉල්ලයි

කුසගින්නෙන් පෙළෙන ගාසා තීරයේ ජනතාවට ආධාර වැඩිකළ යුතු බව ඇමෙරිකා උප ජනාධිපති කමලා හැරිස් පවසනවා. ඉදිරි…

ගාසා තීරයේ තවදුරටත් ගැටුම් / පලස්තීනයේ එකම කොවිඩ් පර්යේෂණාගාරය විනාශයි

එක් රැයකින් ඊශ්‍රායල ගුවන් ප්‍රහාර ගාසා තීරය හරහා සිවිල් ගොඩනැගිලි සහ යටිතල පහසුකම් වලට පහර දුන්…