ගාළුමුවදොර විරෝධය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි.(Video)

ජනාධිපතිවරයාට හා ආණ්ඩුවට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක ගාළුමුවදොර විරෝධය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි. මේ වන විටත් විරෝධතා සඳහා විවධ මට්ටමෙන්…