ගාළුමුවදොරට පහරදුන් අයට දැඩි පියවර ගන්න / ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරු

ගාළුමුවදොර අරගල භූමියට පහරදුන් පුද්ගලයන්ට එරෙහිව බරපතල මට්ටමින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ එකතුව ඉල්ලීමක්…