සාකච්ජාවට කළ ඇරයුම ගාලුමුවදොර විරෝධතාකරුවන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි

අර්බුධය විසදා ගැනීම සඳහා සාකච්ජාවට පැමිණෙන්නැයි අගමැතිවරයා කළ ඉල්ලීම ගාළු මුවදොර විරෝධතාවයේ නිරත ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප…