හිමාලයේ ඉන්දු – චීන හමුදා ගැටුමේ දර්ශන ,පළමුවරට හෙළිකරයි

ඉකුත් වසරේ ජුනි මාසයේ දී, ඉන්දු චීන දේශ සීමාවේ ගැල්වාන් නිම්නයේ හටගත් ගැටුම්කාරී තත්ත්වය අවස්ථාවේ ලබාගත්…