ඉන්දු චීන ගැටුම් ගැන සමාජ මාධ්‍යයේ සටහන් කළ ප්‍රකට බ්ලොග්කරුවකු අත්අඩංගුවට

ගැල්වාන් නිම්නයේ හටගත් ගැටුම්වලින් මිය ගිය චීන සෙබළුන් හා තුවාලකරුවන් පිළිබද සමාජ මාධ්‍ය තුල අදහස් පල…