අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 4ක මිල පාලන ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කරයි

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 4ක මිල පාලනයට පනවා තිබු ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කරන බව වෙළද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන…