පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරියෙන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිඛෙනවා. සහල්ල සීනි, කිරිපිටි සහ බඩඉරිඟු…

ජනපතිගෙන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ආපදා කළමනාකරණ සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ මෙන්ම ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයන් සංශෝධනය…