ලිට්රෝ ගෑස් මිල 835 කින් ඉහළ නැංවීමට යෝජනා

ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 835 කින් ඉහළ නැංවිීමේ අවශ්‍යතාවය පවතින බව ලිට්රෝ සමාගම පවසනවා. එහි ආරංචි…

ගෑස් සිලින්ඩරය ගිනි ගත්තොත් කළ යුතු දේ

ආහාර පිසීමට යොදාගන්න ගෑස් කාන්දුවීම් නිසා සිදුවූ බව කියන පිපිරුම් කීපයක්ම මෑත කාලයේ දී වාර්තා විය.…