ගෑස් අනතුරු අවම කරගන්න ජනතාවට උපදෙස් මාලාවක්

ගෑස් සිලින්ඩර් ආශ්‍රිතව වාර්තා වන සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යනය කිරීමේදී ගෑස් සිලින්ඩරයක පිපිරිමක් වාර්ථා වී නොමැති බැවින්…