ගෑස් සිලින්ඩර ආපසු ගෙන මුදල් ගෙවීමට වැඩපිළිවෙලක්

පාරිභෝගිකයින් අඩක් භාවිත කළ ගෑස් සිලින්ඩර ආපසු කැඳවා ඒ සඳහා යම් මුදල් ගෙවීමක් සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් අවදානය…

ගෑස් සිලින්ඩර පුපුරා යෑම ගැන රජයේ විශේෂ අවධානය

ගෑස් සිලින්ඩර පුපුරා යාමේ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් රජයේ විශේෂ අවධානය යොමු වී ඇතැයි සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා…

ගෑස් සිලින්ඩර පුපුරණ හේතුව ගැන වාර්තාවක්

මෑත කාලයේදී ස්ථාන කිහිපයක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර පුපුරා යාමට හේතුව ඒවායේ සංයුතිය වෙනස් කිරීම බව රජයේ…