ගෑස් හිඟයක් ගැන බයවෙන්න එපා / ජනතාවට දැනුම්දීමක්

ගෑස් හිඟය අවසන් වනතෙක් දෛනිකව ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර් ලක්ෂයක් වෙළඳපොළට නිකුත් කරන බව ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති…