කැලණි,කළු, ගිං සහ නිල්වලා ගංඟාවල ජල මට්ටම ඉහළට

වර්ෂාවත් සමග කැලණි ගඟ, කළු ගඟ, ගිං ගඟ සහ නිල්වලා ගඟේ ජලමට්ටම ඉහළ ගොස් ඇත. ප්‍රදේශ…