ගිණුම් හිමියන්ට නොදන්වා මුදල් අය කරන බැංකුවලට වැඩ වරදී

ඇතැම් බැංකු ආයතන විසින් ගිණුම් හිමියන්ට නොදන්නා මුදල් අය කර ගැනීම් සිදුකරන බවට පලවන වාර්තා පිළිබද…