උත්සව සමයේ ගිනිකෙළි නිෂ්පාදන මිල සියයට 60කින් ඉහළට

පසුගිය මාස දෙක තුළ දේශීය සහ ආනයනික අමුද්‍රව්‍ය හිඟය හේතුවෙන් උත්සව සමයේ ගිනිකෙළි නිෂ්පාදනවල මිල 60%…