මත්ද්‍රව්‍ය හා ගිනි අවි සමග අත්අඩංගුවට ගත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විමර්ශන / ඉන්දීය මාධ්‍ය

අරාබි මුහුදේ ලක්ෂ්ද්වීප් දූපත් කලාපයේ මිනිකෝයි දූපතට ආසන්නයේ දී ශ්‍රී ලංකා ධීවර යාත්‍රාවක තිබී හමුවූ මත්ද්‍රව්‍ය…