මුහුද පත්ලේ ගිනි කන්දක් පුපුරයි / පැසිෆික් කලාපයට සුනාමි අවදානමක්

දකුණු පැසිෆික් සාගරයේ ජලය පත්ලේ පවතින දැවැන්ත ගිනි කන්දක් පුපුරාගොස් තිබෙනවා. මෙම බරපතල මට්ටමේ පිපිරීම සමග…