මිහින්තලා පුවරු ලිපියෙන් හෙළිවන අප නොදත් අතීතය

නොවෙනස් වන දෙයක් යමෙකුට වටහා දීමට හොඳම උපහැරණයක් වන්නේ, ‘ගලේ කෙටූ අකුරක් වැනි’ යැයි පැවසීමය. අප…