සියළුම ගිලන් රථ අධිවේගී මාර්ග ගාස්තුවෙන් නිදහස්

අධිවේගී මාර්ග වල ධාවනය කරන සියළුම ගිලන් රථ (රජයේ සහ පෞද්ගලික රෝහල් වලට අනුබද්ධිත) සදහා අය…

ගිලන් රථ මදි /ආසාදිතයන් ප්‍රවාහනයට පුද්ගලික අංශයේ වාහන ඉල්ලයි

කොරෝනා ආසාදිතයින් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමුකිරීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ වාහන ලබා ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.…