ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර නව ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර රේගු කටයුතු පිළිබද නව ගිවිසුමකට එළැඹීමට තීරණය කර තිඛෙනවා. රේගු කටයුතු…