ගුගල් ලූන් ව්‍යාපෘතියට වැරදුණු තැන හෙළිකරයි

ලෝකයට අවම මිලට අන්තර්ජාලය ලබාදීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ගුගල් ලූන් ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීමට හේතුව…