කොරෝනා ආසාදිත ගුරු මරණ ගැන, සමාජ මාධ්‍යයේ පළවු තොරතුරු රැසක් අසත්‍යයි -FACT CHECK

ගුරු උද්ඝෝෂණ අළලා පසුගිය කාලය පුරාවටම විවිධාකාරයේ කෝණවලින් පළවූ ව්‍යාජ මෙන්ම නොමඟ යවන සුළු සටහන් පිළිබඳ විමර්ශන…