අත්අඩංගුවට ගත් 44ට කොරෝනා නෑ

කොළඹ පැවති ගුරු – විදුහල්පතිවරු විරෝධතාවයෙන් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගත් 44 දෙනා කොවිඩ් ආසාදිතයින් නොවන බවට තහවුරු…