ගුරු සංගම් එකමුතුව 25 වැනිදා සිට යළි සේවයට

25 වැනි සඳුදා දිනයේ තමන් සේවයට වාර්තා කරන බව ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සංගම් එකමුතුව සුළු…