ගුරු – විදුහල්පති ගැටළුවලට 21 ට පෙර විසදුම් ඉල්ලයි

ඔක්තෝබර් 21 වනදා පාසල් ආරම්භ කිරීමට පෙර ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවය පිළිබඳ ගැටලුව සියලුදෙනා සාකච්ඡා…

විසදුම් ලබා නොදෙන්නේ නම් අරගලය අඛණ්ඩව-ස්ටාලින්

ගුරු විදුහල්පති වැටුප් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව විසදුම් ලබා නොදෙන්නේ නම් අරගලය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව ලංකා…