ගුරු විභාගයටත් ටියුෂන් යනවා / මොකද්ද මේ රට ? අධ්‍යාපන ඇමති

ගුරු විභාගය ගැසට් කිරීමෙන් පසු ඒ සඳහා ද උපකාරක පන්ති යන උපාධිධාරීන් සිටීම කණගාටුවට කරුණක් බව…