ගුරු සංගම් හා වෙනත් වෘත්තීය සමිති අතර සාකච්ජාවක්

ගුරු වෘත්තීය සමිති හා වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තීය සමිති අතර සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වෙන බව ලංකා ගුරු සංගමයේ…