පාසල් විවෘත කළත් අපි එන්නේ නෑ / ගුරු සංගම් කියයි

පාසල් විවෘත කළද තම වැටුප් ගැටලුව විසඳන තුරු ඉගැන්වීම් සඳහා ගුරුවරුන් සහභාගී නොවන බව ගුරු-විදුහල්පති වෘත්තිය…

අපිව තේරුම් අරන් වර්ජනයට සහාය දෙන්න / ගුරු සංගම් ඉල්ලයි

ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් ගැටලුවේදී ආණ්ඩුවේ හැසිරීම තේරුම්ගෙන සිය අරගලයට සහයෝගය දක්වන්නැයි ලංකා ගුරු සංගමය දෙමව්පියන්ගෙන්…

ගුරු සංගම් ONLINE ඉගැන්වීම් වලින් හෙට සිට ඉවත් වෙයි – Video

ගුරු සංගම් කිහිපයක් මාර්ගගත අධ්‍යාපනයෙන් ඉවත් වන බව ප්‍රකාශ කළා. තම ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් සටන් කළ වෘත්තීය…