ගුරු ස්ථාන මාරු ගැටලු විමසීමට දුරකතන අංකයක්

ගුරු ස්ථාන මාරු ඒකකයට ගුරුවරුන් කැදවීම අත්හිටුවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිඛෙනවා. ඒ අනුව ගුරු ස්ථාන…