පිලපීනයේ දැවැන්තම ගුවන් තොටුපල ව්‍යාපෘතියක් අර්බුධයක

පිලිපීනයේ දැවැන්ත ගුවන් තොටුපල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් චීන සමාගමකට අහිමි කිරීමට පිලිපීන රජය කටයුතු කර තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර…